Privacy Notice

PRIVACY NOTICE

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER)

ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (Privacy Notice on CCTV Use)

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร (PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

หนังสือแจ้งประกาศการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 95