หนังสือแจ้งประกาศการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 95

หนังสือแจ้งประกาศการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 95 บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เรียน     ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 95 กำหนดให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุดคล (Privacy Policy) เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, คู่ค้า, ผู้รับเหมา, ผู้สมัครงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง, ผู้ถือหุ้น, คณะกรรมการ หรือบุคคลอื่นใด ที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้ขอความยินยอมไว้ และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายส่วนตัว ของบริษัทฯ ได้ที่ https://www.premium.co.th/privacy-policy/ หากท่านประสงคจ์จะยกเลิกการให้ความยินยอมที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) E-mail: hc_iso-safety1@premium.co.th หรือโทรศัพท์ : (02) 919-8900 ต่อ 606 ทั้งนี้ การยกเลิกการให้ความยินยอมเป็นไปตามสิทธิและข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด