นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

(PRIVACY NOTICE FOR CUSTOMER)

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” และ/หรือ “องค์กร” ) เคารพความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการรับรู้ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามภารกิจ เพื่อให้ท่านทราบถึงกระบวนการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยไม่ต้องรับความยินยอมตามข้อยกเว้นทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โอน และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อนำเสนอ ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Email, SMS รวมถึง Social Media  เช่น Facebook, Line@, TikTok, YouTube ฯลฯ
 2. เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้กับท่าน
 3. เพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 4. เพื่อติดต่อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 5. เพื่อขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ซื้อสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน
 6. เพื่อการสำรวจความพึงพอใจในงานขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 7. เพื่อประสานงาน หรือแจ้งผลข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในกรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า งานบริการ และหรือเกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัทฯ
 8. เพื่อการตอบแบบสอบถาม หรือแบบสำรวจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 9. เพื่อใช้อ้างอิงในสื่อโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการสัมภาษณ์ หรือบันทึกภาพนิ่งของท่าน เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 10. เพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 11. เพื่อการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งซ่อมของท่าน

2.ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย ( Lawful Basis ) ดังนี้

2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฏหมาย

2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีจำเป็น)

3.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลติดต่อในนามบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี และข้อมูลโซเชียลมีเดีย

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคล

(1) ข้อมูลนิติบุคคล ได้แก่  ชื่อบริษัท ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ

(2) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน พนักงาน ที่ตั้ง ที่ติดต่อ ได้แก่ ที่ตั้งเลขที่ หมายเลข โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หมายเลขผู้เสียภาษี สมุดบัญชีธนาคาร

4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขาย และเมื่อพ้นสัญญาซื้อขายแล้วอีกเป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท ฯ และเพื่อให้บริษัท ฯ และท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น โดยบริษัท ฯ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามภารกิจ หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่องค์กรใดหรือบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะเปิดเผยบนฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากไม่มีฐานใด บริษัทฯ จะใช้ฐานความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล

6.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

ท่านจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมไว้ได้แก่

6.1 สิทธิที่จะต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.2 สิทธิในการขอ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

6.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

6.5 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล

6.6 สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

6.7 สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

6.8 สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

6.9 สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีเห็นว่าบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.ในกรณีมีข้อสงสัยท่านสามารติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 46 หมู่ 14 ถ.เสรีไทย ซอย 87 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

หมายเลขโทรศัพท์: (02) 919-8900 อีเมล์: info@premium.co.th

(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายไกรสร  จิตต์หาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

46 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : (02) 919-8900 ต่อ 606 สำนักงานใหญ่ แฟกซ์ : (02) 517-0414 (Center) Email: premium@premium.co.th (For Eng.), Email: hc_iso-safety1@premium.co.th