PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT

ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

(PRIVACY NOTICE FOR RECRUITMENT)

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) เคารพการเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการับรู้ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร (“ท่าน”) ที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพื่อให้ท่านทราบถึกระบวนการ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)แนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ท่าน ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

1.วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      เพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาโดยไม่ต้องรับความยินยอมตามข้อยกเว้นตามกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลท่านในกระบวนการสรรหาบุคคลากร

 1. เพื่อดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของท่าน
 2. เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสม กับตำแหน่ง
 3. เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง ในกรณีที่สามารถทำได้
 4. เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาท่านเข้าทำงาน
 5. เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัทฯและหรือ
 6. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บนฐานการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฏหมาย (Lawful Basic ) ดังนี้

      2.1 ประมวลผลบนฐานสัญญา

      2.2 ประมวลผลบนฐานปฏิบัติตามกฏหมาย

      2.3 ประมวลผลบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัทฯ

      2.4 ประมวลผลบนฐานความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      2.5 ประมวลผลบนฐานอื่นๆ โดยชอบด้วยกฏหมาย (กรณีจำเป็น)

3. ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการจัดเก็บรวบรวม

 1. ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ภูมิลำเนา สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่  ที่อยู่  ช่องทางการติดต่อ ( เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ  โซเซียลมิเดีย เป็นต้น ) สัญชาติ สิทธิในการทำงานในประเทศไทย รูปที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาติขับขี่ ลายมือชื่อและรูปภาพ
 2. ข้อมูลการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการจบการศึกษา
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บิดา มารดา ชื่อ-สกุลคู่สมรส อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์
 4. ข้อมูลการทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม  และประวัติการทำงาน
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส เงินบำนาญ และ สิทธิ ตามกรรมธรรม์ประกันภัย)
 6. ข้อมูลอื่นๆ  เท่าที่จำเป็นต่อการพิจารณา หรือ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือ เฉพาะทาง เช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data )
 • เชื้อชาติหรือชาติพันธ์
 • ข้อมูลความเชื้อทางศาสนา
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลขีวภาพ และ
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

บริษัทอาจเก็บรวบรวมประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน และผลตอบแทนใดๆ ของท่านเพื่อประเมินว่าท่านมีคุณสมบัติพื้นฐาน เพียงพอสำหรับตำแหน่งนั้นๆ หรือไม่ หากท่านมีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะพิจารณาต่อว่าท่านเหมาะสมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์  บริษัทฯจะใช้ข้อมูลที่ท่านยื่นต่อบริษัทฯ ในการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาจะเสนอตำแหน่งงานใดให้กับท่านหรือไม่ หากบริษัทฯตัดสินใจเสนอตำแหน่งงานให้กับท่านแล้ว บริษัทฯอาจตรววจสอบกับบุคคลอ้างอิง และหรือดำเนินการตรวจสอบใดๆ ก่อนที่จะยืนยันการว่าจ้างท่านให้เข้าทำงานในตำแหน่งนั้น

        ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม เช่น การอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาของการจ้างงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพในการทำงานที่ผ่านมาฯ เป็นต้น ข้อมที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น website หางาน (Linkedin, jobs DB, Facebook) เป็นต้น ข้อมูลจากผู้ได้บริการตรวจสอบประวัติการทำงานและข้อมูลประวัติอาชญากรรม

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นในการใช้งานและประโยชน์ชนของเจ้าของข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาการสรรหาของกระบวนสรรหาบุคคลากร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฏหมาย บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคคลากร หากบริษัทฯไม่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฏหมายแล้ว บริษัทฯจะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามภารกิจนั้น หากมีการตอ้งเปิดเผยแก่องค์กรหรือบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะเปิดเผยบนฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น หากไม่มีฐานใด บริษัทฯ จะใช้ฐานความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล

6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมไว้

ท่านจะยังคงมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวมรวมข้อมูลได้แก่

    

        6.1   สิทธิที่ต้องได้รับการแจ้งรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        6.2   สิทธิในการขอ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น

        6.3  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       6.4   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้ขอความยินยอม

        6.5   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

        6.6   สิทธิในการขอให้ลบ ทำลายข้อมูลที่หมดความจำเป็นในการจัดเก็บ

        6.7   สิทธิในการขอทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุปัน

        6.8   สิทธิในการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาในฐานความยินยอม

        6.9    สิทธิในการร้องเรียน

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การทำลาย การใช้ การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรองว่าวิธีการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางของบริษัท

8. ในกรณีมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

   (1)  บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

          สถานที่ติดต่อ 46 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

          หมายเลขโทรศัพท์  02-9198900   อีเมล์ personnel@premium.co.th

   (2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          หมายเลขโทรศัพท์ . 02-9198900 ต่อ 606  อีเมล์. achara.r@premium.co.th

    (3) หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเข้าเว็บไซต์ แบบฟอร์ม หรือหากท่านมีคำถามหรือร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้  ( ลิงค์ หรือ QR เข้าถึงแบบฟอร์ม ) Note แบบฟอร์ม ( ให้แนบเป็น Google from )

เหตุผลที่ขอใช้สิทธิ * ข้อสุดท้ายใน Google form