Privacy Notice on CCTV Use

ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

(Privacy Notice on CCTV Use)

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“บริษัท”) มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัทในการตรวจตราพื้นที่เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพบประกาศฉบับปรับปรุงของบริษัทได้ที่ https://www.premium.co.th

We, Premium Equipment & Engineering Company Limited, use closed-circuit television (CCTV) in and around our premises to monitor a specific space for the safety and security of our premises, assets, staff, customers and visitors. This privacy notice provides information on our collection, use, and disclosure of your personal data collected in our use of CCTV. We may update this notice from time to time. You can find our updated notice at https://www.premium.co.th

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม (TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECTED)

กล้องวงจรปิดของบริษัทบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น ยานพาหนะ) ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในหรือโดยรอบสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่าย หรือภาพวีดีโอของท่านไว้

Our CCTV captures images of all individuals and their belongings (e.g. vehicles) entering the monitored area in or around our premises and facilities and may collect photos or videos of you

2. วิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (HOW WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA)

2.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

We may collect, use, disclose, or process your personal data, for the following purposes:

(2.1.1) การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ

(2.1.1) to protect individuals’ life, body, health, personal safety, and belongings;

(2.1.2) การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวนการถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ

(2.1.2) to protect and prevent our premises, facilities and assets from damage, disruption, vandalism, and other Crime;

(2.1.3) การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

(2.1.3) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of crime and to act as a deterrent against crime;

(2.1.4) การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์

(2.1.4) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary or grievance proceedings;

(2.1.5) การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ

(2.1.5) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; and loment Proceedings

2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ

Our CCTV is in operation 24 hours a day, except in case of system failure or maintenance.

2.3 บริษัทได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน We place appropriate signage in the monitored areas to alert you that a CCTV installation is in use and your personal data is recorded.

บริษัทอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

We may collect, use, disclose, or process your personal data on any of the following legal bases.

(3.1) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(3.1) Vital interest. The collection, use, disclosure, or processing is necessary for the prevention or suppression of a danger to a person’s life, body, or health.

(3.2) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น

(3.2) Legitimate interest. It is in our legitimate interest to collect, use, disclose, or process, your personal data to achieve any of the purposes described above.

(3.3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน บริษัทถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

(3.3) Legal obligations. We owe a duty to comply with the legal obligations prescribed by the applicable laws, including but not limited to the laws regarding safety and environment in the workplace. We consider the use of CCTV as a necessary measure to enable us to meet those obligations.

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES)

4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของบริษัท) ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

We may disclose your personal data to third parties (including our affiliates and service providers) if we consider that the disclosure is necessary for the purposes described above.

4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

We may disclose your personal data to law enforcement agencies if the disclosure is necessary for compliance with our legal obligations and to support or assist them in the prevention, detection, and prosecution of crime.

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PERIOD OF RETENTION)

5.1 บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็น (15 วัน) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น

We may retain your personal data no longer than as is necessary to achieve the purposes (15 days) described in this notice or as is required by applicable laws. We may need to retain your personal data for so long as is necessary to deal with any disputes or legal proceedings that may arise.

5.2 ถ้าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or anonymize your personal data.

6. สิทธิของท่าน (YOUR RIGHTS)

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

You have the following rights pursuant to the laws:

(6.1) สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำขอนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อบริษัท” คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล

(6.1) Right of access. You have the right to access and obtain a copy of your personal data or request to disclose your personal data. The request must be in writing and sent to the channel provided in the “CONTACT US” section. Your request will be processed within the period required by law. We may, to the extent permitted by law or a court order, refuse to act on your request where such request could affect the rights and freedom of another person.

(6.2) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้ประมวลผลเกี่ยวกับท่านให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน

(6.2) Right to rectification. You have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date personal data that we process about you rectified.

(6.3) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยต้องเป็น (6.1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (2) กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน

(6.3) Right to data portability. You may have the right to obtain your personal data we hold, in a structured, electronic format, and transmit such data to another data controller, where this is (6.1) personal information which you have provided to us, and (2) if we are processing that data on the basis of your consent.

(6.4) สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่าน ในกรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(6.4) Right to object. You have the right to object to the collection, use, or disclosure of your personal data for the purposes of achieving our legitimate interest (or that of other persons). We may refuse to comply with your request if we can demonstrate compelling legitimate grounds for such collection, use, or disclosure, which may override your own interests or if such collection, use, or disclosure is for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims.

(6.5) สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเชื่อว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

(6.5) Right of erasure. You have the right to request us to erase or destroy your personal data or to anonymizeyour personal data if you believe that (1) the personal data is no longer needed for the purposes described in this notice or (2) the collection, use, or disclosure of your personal data is unlawful. We may refuse to comply with your request for erasure or destroy for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.

(6.6) สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเชื่อว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว แต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

(6.6) Right to restrict processing. You have the right to request us to suspend the use of your personal data if you believe that we no longer need to retain the personal data for the purposes described in this notice, but you still require the retention for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws.

(6.7) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ณ เวลาใดก็ได้

(6.7) Right to withdraw consent. If you have consented to our collection, use, or disclosure of your personal data, you have the right to withdraw that consent at any time.

(6.8) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านเชื่อว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ

(6.8) Right to lodge a complaint. You have the right to file a complaint against us to the relevant data protection supervisory authority if you believe that we breach or do not comply with any of our obligations under the applicable personal data protection laws.

7. การติดต่อบริษัท (CONTACT US)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ Email: premium@premium.co.th (For Eng.), Email: hc_iso-safety1@premium.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ (02) 919-8900 ต่อ 606

If you have any questions about this notice or if you would like to exercise your rights, please contact our Data Protection Officer (DPO) at premium@premium.co.th (For Eng.), Email: hc_iso-safety1@premium.co.th or call 02-919-8900 ext. 606