Portable Air Compressor หรือ เครื่องอัดลมแบบลากจูง เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่ เหมาะกับงานขุดเจาะ เจาะชั้นหินต่างๆ ซึ่งเครื่องอัดลมประเภทนี้โดยส่วนมากแล้วจะมีกำลังแรงม้าที่สูง เพราะงานที่ใช้จำเป็นต้องใช้แรงดันสูง เช่น การขุดเจาะ หรือทำลายชั้นหิน ขุดเจาะเหมือง เป็นต้น

ประโยชน์และข้อดีของเครื่องอัดลมแบบลากจูง (Portable Air Compressor)

·         สามารถเคลื่อนย้ายไปตามไซด์งานได้อย่างสะดวก

·         มีประเภทที่ใช้ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดกว่าประเภทที่ใช้น้ำมะน

·         มีกำลังที่สูง เหมาะกันงานที่ต้องใช้แรงดันลมสูง

·         ประหยัดพลังงาน – Energy Saving

·         อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – Environmental Protection

·         มีประสิทธิภาพที่ดี – Great Efficiency

·         รวดเร็วและง่ายต่อการบำรุงรักษา