ความแตกต่างระหว่างเครื่องอัดอากาศ Centrifugal air compressor และแบบอื่นๆ