ข้อดีของการใช้บริการติดตั้ง (Installation) กับพรีเมียม