วิธีตรวจสอบเครื่องปั่นไฟเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้