ปัจจัยในการเลือกใช้อุปกรณ์ระบายนํ้าแบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับระบบอัดอากาศ