วิธีป้องกันไม่ให้ความชื้นและนํ้าถูกสะสมที่เครื่องอัดอากาศ