จะเกิดผลอย่างไร หากไม่ติดตั้งอุปกรณ์ระบายนํ้าที่ถังเก็บอากาศอัด (Air Receiver Tank)