ทำอย่างไรให้ใช้งานเครื่องอัดอากาศอย่างถูกวิธีและช่วยให้ประหยัดงานพลังงาน