หอผึ่งลมเย็น-Cooling-Tower-มีน้ำนองบนพื้นเป็นจํานวนมาก-เกิดจากอะไร