วิธีป้องกันไม่ให้นํ้ารั่วจากปั๊มของหอผึ่งลมเย็น-Cooling-Tower-