อะไหล่ปั๊มลม-Oil-Flooded-มีอายุการใช้งานกี่ชั่วโมง