หลังคาชนิดโครงสร้างแข็ง-Tapered-Beam-and-External-Beam-Roofs