ปัจจัยที่ทำให้เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) มีประสิทธิภาพต่ำ