ปัจจัยที่ทำให้เครื่องอัดอากาศ-Air-Compressor-มีประสิทธิภาพต่ำ