งานสัมมนาเรื่อง การสนับสนุนและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2558 ภายใต้โครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ)  จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานวันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 58 โรงแรมแกรนด์อินคำ (ถ. กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ)