สารกรอง (Media filter)

1. กรวดและทรายคัดขนาด

2. Activated Carbon

3.  Anthracite

4. Manganese green sand 

5. Birm

6. Cation/Anoion exchange resin

เคมีภัณฑ์

       1.  HCl 35 %            2. NaOH 50 %            3.  NaOCl 10%            4.  Antiscale            5. สารเคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ

อุปกรณ์ 

1. Screen filter

2. Disc filter

3. Micro filter  

Bag filter (filter rating 1 – 500 micron)

Cartridge filter  (filter rating 0.5 – 100 micron)

Micro filter housing  (Stainless steel & Poly propylene)

 

4. Membrane