สำหรับบ้านพักอาศัย

สำหรับสูบจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

สำหรับสูบจ่ายน้ำเสีย / น้ำทิ้ง

สำหรับสูบจ่ายสารเคมี

สำหรับอาคารสูง

สำหรับอุตสาหกรรม