• ถังกรองความกระด้าง (Water Softener)

       ภายในถังบรรจุด้วยเรซินที่มีคุณสมบัติในการกรองความกระด้างออกจากน้ำ น้ำที่มีความกระด้างเกิดจากแคลเซียมและแมกนีเซียมนอกจากนี้แคลเซียมและแมกนีเซียมยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตะกรันที่อุปกรณ์ในระบบอีกด้วย

      หลักการ คือ จะใช้แคทไอออนเรซินที่มีไอออนของไฮโดรเจน (H+ ) สำหรับจับแคทไอออน (แคลเซียม และแมกนีเซียม) ซึ่งน้ำก่อนเข้าระบบนี้ควรจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสก่อน  เนื่องจากถ้าน้ำมีความขุ่น สารแขวนลอยก็จะมาเกาะอยู่บริเวณผิวของเรซินทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนประจุของเรซินลดลงจึงควรผ่านเครื่องกรองทรายก่อน (ในกรณีที่มีคลอรีน ให้ผ่านเครื่องกรองคาร์บอน)  โดยน้ำที่ผ่านกระบวนการนี้จะได้เป็นน้ำอ่อนสามารถนำไปใช้งานได้

ลักษณะการใช้งาน

- กำจัดความกระด้างในน้ำ

- ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ Boiler, Cooling Tower และ RO

 

  • ถังกำจัดไอออน (Deionization)

           ภายในถังบรรจุด้วยเรซิน สามารถกำจัดไออนต่างๆในน้ำหลักการคือ ใช้แคทไอออนเรซินที่มีไอออนของไฮโดรเจน (H+ ) สำหรับจับแคทไอออน ซึ่ง H+ จะถูกแทนที่โดยแคทไออนที่อยู่ในน้ำ เช่น Na+ K+Ca2+และ Mg2+และ ใช้แอนไอออนเรซินที่มีแอนไอออนของไฮดรอกไซด์ (OH- ) สำหรับจับแอนไอออน ซึ่ง OH-  จะถูกแทนที่โดยแอนไอออนที่อยู่ในน้ำ เช่น Cl-Br-I-NO2 - NO3 – PO43-และ SO42- โดย H+และ OH-ที่ถูกแทนที่จะหลุดออกจากเรซินและเกิดneutralization กลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้จากกระบวนการนี้จึงมีความบริสุทธิ์สูงเพราะจะเหลือเพียงแค่โมเลกุลของน้ำเท่านั้น 

ลักษณะการใช้งาน

- สามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการทำให้น้ำบริสุทธิ์ เช่น RO, การกรองและการกลั่น

           - เหมาะสำหรับงานที่ใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหารและยา