Conventional

     ระบบการกรอง ( Filtration )
              เป็นการกรองน้ำผ่านสารกรอง( Media filter )หลายชนิด เพื่อตอบสนองการกรองน้ำที่เหมาะสมต่อความต้องการ เราจึงออกแบบถังกรองแต่ละประเภทให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการล้างย้อนเพื่อให้ระบบสามารถทำงานไอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ระบบแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-Exchange) 
           เป็นการดึงประจุ (Ion) ทั้งบวกและลบออกจากน้ำ เพื่อให้นํ้ามีสภาพความนําไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยใช้ Cation resin และ Anion resin  นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือการฟื้นฟูประสิทธิภาพของเรซิน(regeneration) เราจึงออกแบบถังให้เหมาะสมกับการกรองและการฟื้นฟูเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง