ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

      การบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำมีหลายวิธี คือ กระบวนการทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ ดังนั้นเราจึงออกแบบโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้รองรับต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละภาคอุตสาหกรรม